VEDTÆGTER FOR FORENINGEN ØSTER HURUP HAVN

KAP.I. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED, FORMÅL.

§ 1. Stk. 1. Foreningens navn er foreningen ØSTER HURUP HAVN.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune.

§ 2. Stk. 1. Foreningens formål er at administrere den af Mariagerfjord kommune tilhørende havn bedst muligt i overensstemmelse med almenvellets interesser.

Administrationen skal ske med hensyntagen til havnens brugere og i øvrigt i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser. Havnen skal til stadighed være åben for offentlig trafik.

Stk. 2. De indtægter, der tilgår Øster Hurup Havn må udelukkende anvendes til havnens formål.

KAP.II. FORENINGENS MEDLEMMER.

§ 3. Stk. 1. Enhver, der har bådplads i Øster Hurup Havn, optages automatisk som aktivt medlem.
Som passivt medlem kan optages enhver der har interesse i Øster Hurup Havn.
Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, og kan sidde i udvalg, (eksempel; Værft foreningen og festudvalg.)
Kun aktive medlemmer med bådplads, kan sidde i bestyrelsen for Øster Hurup Havn.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren eller havnefogeden med angivelse af telefonnummer og adresse.

Stk. 3. Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen med 5/6 majoritet af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Stk. 4. Udmeldelse finder sted til kassereren eller havnefogeden senest med 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang.

Stk. 5. Generalforsamlingen kan med 2/3 majoritet af fremmødte beslutte af ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabets forpligtelser eller som handler til skade for foreningen. Medlemmer, der ikke trods påkrav betaler forfaldet kontingent, slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb.
Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelser for det regnskabsår, i hvilken udelukkelse finder sted.
(Jfr. Dog § 20 )

§ 4. Stk. 1. Kontingent fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af general-forsamlingen og indbetales til foreningen ved påkrav umiddelbart efter generalforsamlingen.

KAP. III, STIFTERE OG LEDELSE:

§ 5. Stk.1. Foreningen blev stiftet den 1/1 1985 af interessentskabet Øster Hurup Havn.

§ 6. Stk.1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer.

§ 7. Stk.1. Medlemmer til bestyrelsen, der alle har 1 stemme, udpeges således:
a. der vælges 5 personer på foreningens generalforsamling blandt foreningens aktive medlemmer med bådplads.
c. grundejerforeningen på havnearealet udpeger en til bestyrelsen med en stemme.
d. de erhvervsdrivende på havnen udpeger en fra deres forening med en stemme.

Stk.2. For den i § 7.stk.1. anførte valggruppe a) vælges en første og en anden suppleant.

§ 8. Stk.1. Medlemmer til bestyrelsen udpeges for 2 år ad gangen. I lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år vælges 3 medlemmer. Samme person kan udpeges/vælges flere gange.

§ 9. Stk.1. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Kun de 5 på generalforsamlingen valgte medlemmer kan besætte disse poster. Hvervet som medlem af bestyrelsen er ulønnet.

§10. Stk.1. Såfremt et medlem af bestyrelsen ønsker at udtræde i en valgperiode, indtræder suppleanten for den resterende del af valgperioden.

§11. Stk.1. Bestyrelsen foranlediger udarbejdet ordensreglement for havnen, ligesom bestyrelsen påser, at reglementet efterleves.

§12. Stk. 1. Bestyrelsen varetager i øvrigt foreningens tarv udadtil og indadtil. Den forestår herunder den umiddelbare forvaltning af havnen i overensstemmelse med de af Mariagerfjord kommune givne retningslinjer.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter havnefoged.

§13. Stk. 1. Formanden for bestyrelsen drager omsorg for udførelse af havnebestyrelsens eller generalforsamlingens lovligt trufne beslutninger. Han indkalder til møde i bestyrelsen, når der er behov herfor, dog mindst 1 gang hver anden måned eller når mindst et bestyrelsesmedlem overfor formanden skriftlig forlanger dette.

Stk. 2. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal normalt ske med 8 dages varsel. Indkaldelsen skal angive den endelige dagsorden for mødet samt så vidt muligt bilag til dagsordenens enkelte punkter.

Stk. 3. Formanden leder forhandlingerne i bestyrelsen. Over møderne føres der et referat, som udsendes til bestyrelsesmedlemmerne sammen med næste indkaldelse til bestyrelsesmøde. Forhandlingsprotokol, føres af sekretæren, og underskrives ved førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

§14. Stk. 1. Kasseren forestår havnens regnskab. Han fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter og udarbejder foreningens årsregnskab. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet revideres af 2 revisorer, valgt blandt medlemmerne uden for bestyrelsen. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, - Der er en revisor på valg pr. år samt en suppleant.
Herudover skal en statsautoriseret eller registreret revisor udføre review af regnskabet.

§15. Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes i Øster Hurup i tiden mellem 1.februar og 1.maj.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes når mindst ¼ af foreningens medlemmer over for formanden skriftligt fremsætter krav derom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelse af begæring herom.

Stk. 3. Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling skal finde sted med 14 dages varsel ved opslag eller meddelelse pr. post.
Indkaldelse skal angive følgende DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab samt orientering om budget.
4. Fastsættelse af kontingent til foreningen.
5. Fastsættelse af leje og indskud for det kommende år.
6. Indkomne forslag og klager.
7. Vedtægtsændringer.
8. Valg af bestyrelse samt suppleant.
9. Valg af revisor samt suppleant.
10. Eventuelt
Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 4. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte, dog skal der altid være flertal af ikke bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 5. På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed. Endvidere fremlægges regnskab for det forløbne regnskabsår samt orientering om budget for det kommende år, regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen, ligesom der vælges bestyrelse og en revisor samt en suppleant.

Stk. 6. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har en stemme. Stemmeret kan udøves for indtil 2 andre deltagere i henhold til skriftlig fuldmagt. Afstemning sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal dog finde sted, såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker dette.

Stk. 7. Om det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i foreningens protokol. Beretningen underskrives af dirigenten.

KAP. V. TEGNINGSREGLER:

§ 16. Stk.1. Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtigelser.

KAP. VI. TILSYN, VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING:

§ 17. Stk.1. Mariagerfjord kommunes byråd har tilsyn med driften af Øster Hurup Havn, ligesom
Mariagerfjord kommunes byråd skal godkende driftsbudget og driftsregnskab.

§ 18. Stk.1. Eventuel overskud ved drift af havnen, kan ikke udbetales til foreningens medlemmer. Ved foreningens eventuelle opløsning anvendes de midler foreningen er i besiddelse af til formål på havnen, eller såfremt dette ikke er muligt, til almennyttige formål i Mariagerfjord kommune dog fortrinsvis i Øster Hurup området.

§ 19. Stk. 1. Til vedtagelse af beslutninger om foreningens opløsning samt om ændring af vedtægter kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, der behandler forslag herom, samt at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er 2/3 af deltagerne ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede stemmer indkalder bestyrelsen inden 8 dage til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de repræsenterede medlemmer.

Stk. 2. Foreningens opløsning og vedtægtsændringer kræver endvidere godkendelse af Mariagerfjord kommune.

KAP. VII. SPECIELT VEDRØRENDE LEJE AF BÅDPLADSER OG SKURE:

§ 20. Stk.1. Bådpladser må alene udlejes og ikke overdrages til eje.

Stk.2. Udlejning af bådpladser må ikke ske med fortjeneste og må ikke ske uden om foreningen.

Stk.3. Det er en betingelse for at kunne leje faste bådpladser i havnen, at lejerne er aktiv medlem af foreningen Øster Hurup havn.

Stk.4. Ved lejemålets ophør tilbagebetales 80 % af det indbetalte indskud.
Udbetaling kan dog først finde sted, når pladsen er genudlejet, og den nye lejer har indbetalt sit indskud. Udbetalingen skal dog altid finde sted senest 1 år efter opsigelsen.

Stk.5. Har udlejer erstatningskrav eller andre økonomiske krav med lejeren ved lejemålets ophør, kan dette krav modregnes i det opgjorte tilbagebetalingsbeløb.

Stk.6. Kun aktive medlemmer med bådplads kan leje skur på havnen.

§ 21. Stk.1. For udlejning af bådpladser og skure i havnen vil der være oprettet standardlejekontrakter efter almene retningslinjer. Kontrakterne skal godkendes af Mariagerfjord kommune.

§ 22 stk. 1. Uanset bestemmelsen i nærværende vedtægter § 3 stk. 5. gælder det for havnen, at såfremt en lejer misligholder sine forpligtigelser ifølge lejekontrakten, da afgør udlejer ved dens bestyrelse, om lejemålet skal bringes til ophør og i bekræftende fald, om det tidligere indbetalte indskud skal tilbagebetales helt eller delvis.

Stk. 2. De indtægter, der tilgår Øster Hurup Havn må udelukkende anvendes til havnes formål.

Seneste ændrede vedtægter, ved ekstraordinær generalforsamling Øster Hurup d. 14.03. 2015

Bestyrelsen for Øster Hurup Havn.