ORDENSREGLEMENT FOR ØSTER HURUP HAVN.

 

1. Både må kun anbringes på den anviste (tildelte) plads. Bådene skal, være ansvarsforsikret.

2. Pladserne tildeles bådejerne til den angivne båd og kan ikke videresælges eller videreudlejes, ligesom pladsen ikke medfølger båden ved salg.
Dog kan køberen disponere over pladsen sæsonen ud, såfremt sælgeren ikke selv ønsker, at anvende pladsen. Der vil ikke blive refunderet pladsleje ved salg af båd.

3. Pladslejeren må acceptere flytning til en anden plads, såfremt praktiske eller æstetiske hensyn, gør det nødvendigt.

4. Både, der placeres i havnen, skal være i forsvarlig stand og være forsynet med tilstrækkeligt kraftige og veldimensionerede pullerter og/eller klyds. Fald, liner m.m.
skal under bådens ophold i havnen, være sikret mod unødig støjafgivelse. Vindgeneratorer (vindmøller) må ikke benyttes i havnen.

5. Pladserne skal være forsynet med fortøjningsmuligheder (ringe eller lign), nummer og optaget/friskilt. Skader og mangler på/ved disse indretninger bør snarest meddeles havnefogeden. Hvor båden er væk fra havnen mere end 24 timer skal friskiltet vises med angivelse af, hvornår båden er tilbage igen.

6. Både ved pælepladser skal som minimum være fortøjet med 2 for trosser og 2 Agter trosser, 2 med trækaflastning og sikring mod molen. Fortøjningerne skal være af god kvalitet og i god stand, og hvor der anvendes kunstfibertovværk til fortøjning, skal dette være min. 16 mm. Ved både under 7 meters længde og 2 tons egenvægt kan
dog anvendes min 12 mm. Hvor der anvendes naturfibertovværk (hamp, manila) skal dette have tilsvarende styrke. Hvor der i forbindelse med fortøjninger anvendes
kovse, ringe o.l., skal disse have en tilsvarende styrke. Fortøjningerne skal dog til enhver tid svare til bådens størrelse og have en brudstyrke pr. part (trosse), der som
minimum modsvarer bådens vægt. Pælefortøjninger skal ved snæring eller lign. sikres mod, ved højvande, at vandre ovenud af pælene. Hvor der til dette formål
anvendes klamper, skal disse anbringes på indersiden af pælen i pladsenslængderetning. Pælefortøjninger skal anbringes min 50 cm fra pælens top. Der må ikke fortøjres i selve broerne eller i disses bærende konstruktioner. Der skal min. 2 fendere på hver side af båden. Når båden ikke er i havn, skal fortøjningerne være
forsvarligt ophængt på bro og agter pæle. Bådejeren er forpligtiget til, at sørge for tilstrækkeligt opsyn med båden og dens fortøjninger. Når båden sættes på land ved
sæsonens afslutning, skal fortøjningerne fjernes fra pladsen. Ligeledes skal måtter fjernes fra broerne. Pælene må ikke forsynes med søm og lignende i toppen, da det
giver risiko for at beskadige sejl m.m.

7. Slæbejoller o. lign. skal anbringes ved bådene, således at de ikke er til gene for andre både.

8. Både, der skal overvintre på land, skal være fjernet fra vandpladser senest 15.november. Efter 15. november skal både på vandpladser ligge på anviste
vinterpladser. Hvis lejerne ønsker, at båden skal overvintre i vandet, skal de være ansvarsforsikrede med police gældende for hele året, og forsynet med ekstra fortøj-ninger og under skærpet opsyn i henhold til reglementet pkt. 6.

9. Hvor optagning eller udsætning af båd finder sted, skal vinterplads og broer, umiddelbart derefter rengøres af bådejeren, dvs. bukke, vogne, støtter, maling m.m.
skal fjernes senest 8 dage efter. I modsat fald fjernes effekterne for ejerens regning uden ansvar, for bestyrelsen.

10. Ved mastenedtagning om efteråret, skal disse lægges på bøjler i vores mastereoler, følgende er gældende: Salling horn, vanter, stag etc. afmonteres, så galvanisk tæring ikke igangsættes. Samtidigt bliver der mere plads til flere maste på denne måde.
NB. Mastekranen må ikke bruges til op hejsning af personer.

11. Affald må ikke kastes i havnen, på broerne eller havnearealet, men skal anbringes ide på havneområdet placerede affaldsbeholdere. Affald, der ikke kan være i affaldsbeholdere, skal fjernes fra havnen. Olie og andet flydende affald må ikke anbringes i affaldsbeholderne, og ej heller efterlades på havnen. Udpumpning af
toiletter, må ikke ske i havnebassinet.

12. Forbrug af vand og el skal ske med måde. El må ikke bruges til opvarmning og madlavning. Hvis lejerne ønsker, at båden skal overvintre i vandet, skal der være monteret el måler, som aflæses og der betales for forbruget med den for Havnens gældende takst.

13. Hunde og katte skal føres i snor overalt på havneområdet.

14. Overtrædelse af de foranstaltede regler samt af ”Standardreglementet” kan medføre bortvisning, fra havnen. Hvor bådejerne nægter at efterkomme bortvisning eller
henstilling om flytning af båd eller andre henstillinger fra havnefogeden, vil båden blive fjernet, evt. placeret på land for bådejerens regning og risiko. Alle udgifter i
forbindelse hermed, også forberedelse hertil, pålægges bådejeren. Bortvisning afgøres af havnebestyrelsen efter indstilling fra havnefogeden. Ved bortvisning vil evt.
betalt pladsleje ikke blive refunderet. Klage over havnefogeden rettes til havnebestyrelsen ” Reglement om overholdelse af orden i danske havne ” er i øvrigt gældende for Øster Hurup Havn.

15. Ordensreglerne er gældende for Øster Hurup Havn og dertil hørende landarealer, broer, parkeringspladser m.m.

16. Ved ordet både og/eller lystbåde i dette reglement forestås fartøjer, uanset størrelse.

17. Nærværende ordensregler udleveres til alle pladslejere. Ekstra eksemplar kan fås ved henvendelse til havnefogeden.

Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af § 15, stk. 2, i lov om havne, lovbekendtgørelse nr. 457. af 23. maj 2012 og godkendt af Trafikstyrelsen ved brev af 14. juli 2016 i henhold til § 7 i bekendtgørelse nr. 580 af 29. maj 2013 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser m.

”Endvidere gælder standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne for Øster Hurup Havn”

Havneområde

Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens dækkende værker samt af en ret linje mellem molehovederne med nedenstående koordinater.

1) 56º48,305'N 010º17,092'E, N-lige mole,

2) 56º48,293'N 010º17,098'E, S-lige mole.

 

 

oester-hurup-havn

 

Bestyrelsen for Øster Hurup Havn 2014. Rettelser 07-2016