VEDTÆGTER FOR ØSTER HURUP BÅDKLUB

§1 - Navn, hjemsted og bomærke

Foreningens navn er Øster Hurup Bådklub, med hjemsted i Ø. Hurup, Mariagerfjord kommune.

Klubbens bomærke og stander er et anker med kæde på blå/grøn baggrund.

§2 - Formål

Klubbens formål er at fremme sejlsport samt samle interesserede i en forening med den hensigt at skabe så gode forhold på havnen som muligt.

Dette søges bl.a. opnået ved at

- styrke sammenholdet mellem medlemmerne.

- varetage medlemmernes interesser

- afholde forskellige klubaktiviteter - herunder søsætning og optagning af både.

§3 - Medlemskab af organisation

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og Nordøstjydsk kredsen og er undergivet disses vedtægter og bestemmelser.

§4 - Optagelse af medlemmer

Som aktivt eller passivt medlem af seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.

Som aktivt eller passivt medlem af ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 8 år til 17 år. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge.

Gyldig indmeldelse og udmeldelse i klubben skal ske til kasseren.

§5 - Kontingent

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling og opkræves helårsvis forud.

Hvis et medlem undlader at betale kontingent inden 15. april, skal vedkommende tilsendes en rykkerskrivelse, og hvis kontingentet ikke er betalt senest 1. maj, kan medlemmet ekskluderes. Ethvert medlem har pligt til at meddele adresseændringer til kassereren.

§6 - Udmeldelse/eksklusion:

Til gyldig udmeldelse kræves at den sker med mindst 14 dages varsel til kasseren, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag hvorfra udmeldelsen har virkning.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft mulighed for at fremføre sit forsvar, og han kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særsklit punkt på dagsordenen.

§7 - Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, klubbens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling med samtidig angivelse af dagsorden sker ved udsendelse af mail til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1. uge før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år, og har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.

Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

§8 - Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning, evt. planer for det kommende år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, budget for det kommende år - godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af udvalg til evt. aktiviteter

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 1 suppleant

9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

10. Eventuelt. Herunder kan ikke vedtages

§9- Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når mindst 6 medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde, skal bestyrelsen senest 8 dage efter at have modtaget anmodning derom indkalde med 14 dages varsel.

Om indkaldelsesmåde, udsendelse af dagsorden og stemmeret, gælder bestemmelserne i §7.

§10 - Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, jvnf. Dog §§ 17 og 18.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal på begæring af mindst en stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

§11 - Bestyrelsen

Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle forhold. Dens beslutninger og handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, valgt for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling, i lige år vælges et og i ulige år to bestyrelsesmedlemmer.

Valg til bestyrelsen skal være skriftlig.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er mødt to bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens og i dennes fravær kassererens stemme afgørende.

§12 - Bestyrelsens konstituering - tegningsret

Bestyrelsen konstituerer sig inden 14 dage efter generalforsamlingen, med formand og kasserer.

Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes 3 gange årligt og derudover efter behov.

Indkaldelse til bestyrelsesmøder opslåes med dagsorden i klubhuset. Bestemmelser føres til protokol og opslåes ligeledes.

Klubben tegnes af formanden og kasseren i forening. Formanden har dog prokura til økonomiske dispositioner op til kr. 5000,00

§13 - Kasseren - regnskab

Kasseren fører medlemsprotokol, forestår indmeldelse af nye medlemmer. Han/Hun fører klubbens regnskaber, opkræver medlemskontingenter, og aflægger årsregnskab som senest en måned efter regnskabsårets afslutning skal være tilstillet revisorerne der har 14 dage til revisionen. Revisorerne giver kasseren lejlighed til at ytre sig om evt. anmærkninger, inden regnskaberne forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.

Regnskabet skal sendes ud på mail til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

§14 - Revision

Revisorerne skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

Revisorerne modtager intet vederlag

§15 - Klubbens midler

Klubbens bestyrelse beslutter køb og salg af løsøre og div. aktiviteter. Klubbens midler skal være anbragt på en konto i et pengeinstitut. Kontingenter, ind- og udbetalinger skal foregå via denne konto.

§16 - Personlig hæftelse

Ingen af klubbens medlemmer - heller ikke bestyrelsen - hæfter personligt for klubbens forpligtelser.

§17 - Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§18 - Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.

Klubben kan dog ikke opløses, såfremt mindst 10 medlemmer stemmer for klubbens bevarelse.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.

I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til almennyttige, søsportslige formål på Øster Hurup Havn.

Således vedtaget på generalforsamling d. 1/5-2004

Torben Schmidt, Erik Jensen og Jesper Jensen

Ændret d. 25/4-2009 -Torben Schmidt, Torbjørn Nielsen og Jesper Jensen

Ændret d. 10/4-2010 -Torben Schmidt, Torbjørn Nielsen og Jesper Jensen

Ændret d.15/4-2018 - Dorte Heiselberg, Bent Moth Andersen og Peter Kjær

Ændret d.10/4-2019 - Dorte Heiselberg, Bent Moth Andersen og Peter Kjær