Referat fra ordinær generalforsamling Øster Hurup Havn 2018.

1. Valg af dirigent.
2. Formandens aflægger beretning.
3. Aflæggelse af regnskab, samt orientering om budget.
4. Fastsættelse af kontingent til foreningen.
5. Fastsættelse af leje og indskud for det kommende år.
6. Indkomne forslag.
7. Vedtægtsændringer.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter.
9. Valg af revisor, samt suppleant.
10. Eventuelt.

Referat.

Ad. 1.

Niels bød forsamlingen velkommen-
Bestyrelsen foreslog Martin Bach som dirigent. Martin valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
2 stemmetællere valgt.

Ad. 2.

Bestyrelsens beretning aflægges af Niels.
Spørgsmål fra salen:
Kommer der fortov ned til havnen?
Ja der kommer fortov ned til havnen, men det bliver forsinket. Åbningsdagen fastholdes.
Beretningen godkendes.
Se bilag.

Ad. 3.

Thorbjørn gennemgår regnskab og budget.
Spørgsmål fra salen:
Hvordan afregnes strøm i skurerne?
De første 5 kW. Er gratis, derefter afregnes ifølge måler.
Spørgsmål fra salen:
Må man have vinterplads hvis man ikke er medlem af havnen?

Tages op under punkt 10.
Budgettet for 2018 er en kopi af regnskabet for 2017.
Regnskab og budget godkendt.
Se bilag.

Ad. 4

Fortsætter uændret.

Ad. 5.

Fortsætter uændret.
Dog er prisen for overnatning for gæstesejlere og auto campere hævet.

Ad. 6.

Thorbjørn gennemgår forslag.
Ved leje af et af de nye skure, skal der betales et indskud som ved bådpladsleje. Beløbet skal bruges til etablering af skurerne. Måske kunne vi få MFK til at stå for etableringen og for vedligeholdelsen.
Man kan kun komme i betragtning til et skur hvis man har en bådplads.
Der er for øjeblikket 18 på venteliste til et skur.
Måske kunne der stå flere end en på lejekontrakten. Dette tages op af bestyrelsen.
Hvor mange kan man være om et skur.
Bestyrelsen kommer med et forslag til næste generalforsamling.

Ad. 7.

Ingen ændringer.

Ad. 8.

Genvalg til 2 bestyrelsesmedlemmer. Niels og Lars.
Til de 2 suppleant pladser blev opstillet 3 kandidater.
Kurt Jørgensen. Fik 10 stemmer.
Thorbjørn. Fik 36 stemmer.
Egon. Fik 34 stemmer.
Der blev afgivet 1 blank og 2 ugyldige stemmer.
Thorbjørn og Egon valgt.

Ad. 9.

Der var genvalg til revisor og revisor suppleant (Claus Hornbæk og Carsten Larsen).

Ad. 10.

Spørgsmål fra salen:
Kan der komme tydeligere nummer skilte på jolle broen?
Der arbejdes på sagen.
Spørgsmål fra salen:
Skal der opkræves ekstra for at have en båd på vinterplads, hvis ikke man er medlem af havnen?
Problemet er for øjeblikket ikke så stort, at det er nødvendigt at reagere på det.
Spørgsmål fra salen:
Vi har ikke plads til alle både på vinterpladsen. Skal vi alle til at betale for at have båd på land. Skal vi have et sommer kontingent og et vinter kontingent?
Sagen omkring vinterpladsen tage op af bestyrelsen og der kommer et udspil senere.
Når fortovet fra by til havnen etableres vil vinterpladsen blive ca. 20 procent mindre.
Der er pludseligt kommet gang i bådklubben. Der er kommet 15 nye medlemmer. Nu fungerer klubben.
For at komme i betragtning til bådplads både sommer og vinter skal man være medlem af havnen. Det er derimod ikke nødvendigt at man er medlem af bådklubben for at få en bådplads.
Der er i øjeblikket 2 store pladser og få jolle pladser ledige.
3 pladser ved den nye flydebro vil blive udlejet.
Niels takker for det fine fremmøde og overrækker et par flasker vin til dirigenten.

Referat Lars

Lars Fibæk

Bestyrelse

Niels Rasmussen Kim Jæger Lars Fibæk
Formand Næstformand Sekretær

Bo Vernersen John Nielsen
Kontroller