REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Dato: Torsdag, den 12. april 2018
Tid: Kl. 18.15 – 21.00
Sted: Fælleshuset.

  1. Gennemgang af referat fra generalforsamlingen og sidste bestyrelsesmøde, underskrives.
  2. Konstituering af bestyrelsen.
  3. Referat fra mødet med MFK, ny lejekontrakt for havnen.
  4. Nyt fra Havnefogeden.
  5. Opgaveliste, Status med arbejdet på havnens områderne
  6. Lidt tal fra kasseren.
  7. Musik på Havnen 25/26-05-2018.
  8. Bordet rundt E.v.t

Afbud fra Thorbjørn.

Referat:

Ad. 1.
Referater underskrevet.
Niels bød velkommen til 2 nye i bestyrelsen, suppleant Egon Jensen og repræsentant for grundejerforeningen Ole Skadhauge.

Ad. 2
Ved konstitueringen var der genvalg på alle poster.

Formand. Niels.
Næstformand. Kim.
Kasserer. John.
Sekretær. Lars.
Bestyrelsesmedlem. Bo.

Ad. 3.
MFK var repræsenteret ved Bo Rasmussen. Bo er stadigvæk ny og skal sættes ind i forholdene
omkring havnen.
Der kommer en dykker herud ofr at tjekke pælene for orm.
Der skal afsættes 225.000 kr. til ny belægning på broen mod syd.
10.000 kr. til nye pæle eller jernbaneskinner er bevilliget.
Pladsen øst for auto camper pladsen skal afrettes, MFK afrettet pladsen inden indvielsen af byen.
Der står 80.000 kr. på havnens konto ved MFK.
Vores lejekontrakt skal gennemgås og reguleres.
Nye investeringer kan være en del af lejekontrakten?
Der skal sættes i gang i de ti nye skure. Kim undersøger mulighederne.
Det er en fejl at der ikke står matrikelnumre på vores lejekontrakt.
Der skal være mere orden på matrikelnumre, arealer og bygninger.
Vi skal muligvis også have en del af kystarealet nord for havnen ind under lejekontrakten.
Der er ansøgt om ophævelse af strandbeskyttelses linjen nord for havnen.
Vinterpladsen vil ikke blive mindre, men volden bliver gennembrud mod nord og mod syd/vest.
Der skal laves et udkast til en ny lejekontrakt, som vi afventer fra MFK

Ad. 4.
På grund af isvinteren er uddybningen forsinket. Kommer i begyndelsen af maj.
Den store hvide båd er sejlet. Brian sender en regning på 5.000 kr.
Fin arbejdsdag - der kom 24 medlemmer.
Vandhundene vil gerne have lov at lave et hegn omkring deres udvendige omklædningsareal.
Det er OK. Eventuelt kan det bygges midlertidig indtil de nye skure står klar.
Bådklubben har afholdt et rigtig godt kursus i hjertestarter.
Måske kunne vi også tilbyde et tilsvarende kursus.
Udskiftning af strøer og terrassebrædder skal vente til efter sæson.
Skal der betales ekstra for en vinter plads hvis båden sælges og bådpladsen opsiges.
Der står intet i lejekontrakten om vinter pladser. Det er ikke det store problem.
Bestyrelsen har besluttet at vi kører videre som hidtil. Brian beslutter i de enkelte tilfælde.

Ad. 5.
OK. Se bilag.
Der er et stort ønske om at få numre på jolle pladserne. Bo.

Ad. 6.
OK. Se bilag.

Ad. 7.
Der serveres morgenkaffe til de første 200 gæster.
Arbejdsopgaver. Afspærring og opsætning af pisrende. Opsætning af borde/bænkesæt. Opsætning af scene.

Ad. 8.
Borgerforeningen har udsendt en flagplan. Se bilag.
Søndag den 13 maj vil der være maritim markedsdag på plænen ved toiletbygningen fra klokken 10 til kl. 14,00.
De to både ved slæbestedet vil blive fjernet senest den 27 april.

Referent:
Lars Fibæk

Bestyrelse
Niels Rasmussen, Kim Jæger, Lars Fibæk
Bo Vernersen, John Nielsen, Ole Skadhauge