Referat fra bestyrelsesmødet den 10. aug.

Dato: torsdag den. 10. aug. 2017

Tid: Kl. 18.15 – 21.00

Sted: Fælleshuset

Husk at melde afbud til Brian.

Der bydes på en let anretning inden mødet som Brian klarer.

  1. Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde, underskrives.
  2. Status over sommeren, belægning, wi-fi, video overvågning m.m
  3. El problemer, det tages strøm fra vores el stander til opladning af el-biler?.
  4. Priser for 2018
  5. Nyt fra Havnefogeden
  6. Lidt tal fra kasseren, Torbjørn eller John
  7. Gennemgang af opgaveliste.
  8. Bordet rundt E.v.t

Efterfølgende bestyrelsesmøder afholdes anden torsdag lige mdr.

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordenen, så send dem lige i god tid til mig.

Torsdag den, 12.Oktober.

Torsdag den, 14. December

Torsdag den. 08. Februar 2018

Referat:

Ad. 1

Referat underskrevet.

Ad. 2.

Der er stor tilfredshed med Øster Hurup havn.

Der er dog mange klager over de rigtig mange hunde og hundeejere der besøger havnen. Hunde bliver taget med ind i baderummet til gene for de øvrige brugere.

Hunde bliver taget med ind i fælleshuset. Sofaerne bliver brugt til hunde ophold – madskåle fra fælleshusets køkken bliver brugt som hundeskåle.

Hunde bør ikke være i bruserummet.

Niels laver en tekst som beskriver en hundeetik ved brug af fælleshuset.

I juli måned var der et minus i besøgende både på 93 i forhold til sidste år. Dog har der været mange flere campere.

Især mangler der tyske både. Vejret har tilsyneladende været noget bedre sydpå.

Inden næste camper-sæson skal der laves et skilt der beskriver at det er tilladt at overnatte på vinteroplags pladsen hvis alle pladser er optaget syd for volden. Skiltet laves når vi har set hvordan ”broen” hen over engen kommer til at se ud.

Måske skulle vi foreslå at den sydlige vold bliver fjernet og erstattet med ”broen”.

Der er solgt 4000 l. diesel mindre end sidste år.

Vore WIFI duer stadigvæk ikke. Vi skal have det til at virke.

Brian sørger for at video overvågningen kommer til at fungere.

Der har været forlydender om at badebroen synker sammen. Umiddelbart holder broen da den er blevet understøtte af en jernbaneskinne.

Der er bevilget 30.000 kr. til badebroen. Skal gerne være klar i efteråret.

Flydebroen er OK – trappen til flydebroen er OK.

Den grønne begroning på sandøen mod syd vil blive fjernet.

Den 10 september vil der blive ansat en ”ny” Hans Murmand.

Ad. 3.

Det koster 140 kr. at oplade en Tesla. Og der må kun oplades hvis man har aftalt med Brian om opladning.

Standerne på parkeringspladsen kan på sigt skrues til om vinteren hvis det bliver nødvendig.

Ad. 4.

I andre sammenlignelige havne er prisen for overnatning lidt højere end i ØH. Dog skal du her betale for el og bad.

Bestyrelsen besluttede at forhøje priserne på gæstesejler til sæson 2018 til flg. takster

Op til 12 m. 150 kr.                    12 til 15 m. 180 kr.                     Over 15 m. 260 kr.

Ad. 5

Ved plads 145 er der en knækket pæl. Vi venter til pælene bliver undersøgt for pæleorm.

El problemer på værftet – en gruppe i baderummet – Kasse på nordmolen, BA kontakter elektrikeren således at disse problemer bliver løst hurtigst mulig.

Den nye bro til flydebroen fungerer fint.

Flydeblærerne går for hurtigt i stykker. Det undersøges hvad Udbyhøj skal have for de resterende bøjer.

Flydebroen hælder en smule. Skal rengøres i bunden med 3 til 5 års mellemrum.

Ad. 6.

Det har været et spare år. En rigtig god disposition, men trods de manglende gæstesejler ser regnskabet for første halvår fornuftig ud.

Ad. 7.

OK

Der vil den 11 august kl. 10.00 være indvielse af den nye trappe ned til flydebroen over til den sydlige sand ø. Lavet af Leif.

Ad. 8.

Udvalget som skal se på en eventuel sammenlægning af havn og bådklub, fortsætter deres arbejde. Men der er ikke store forventninger til at det vil lykkes.

Miljøstationen skal repareres. Ringe sugeevne.

Kim oplyser at Høllets bådelaug har en ny miljøstation stående som de muligvis ikke vil bruge, han vil drøfte med bådlauget om hvad det skal ske med miljøstationen og vender tilbage med svar senere.

Forslag om maritim stumpmarked til foråret. God ide.

Emhætten i fælleshuset er meget ringe.