REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE.

Dato: Torsdag den 08. feb. 2018
Tid: Kl. 18.15 – 21.00
Sted: Fælleshuset

Husk at melde afbud til undertegnede eller Brian.

Der bydes på en let anretning inden mødet som Brian klarer.

1. Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde, underskrives..
2. Gennemgang af Generalforsamling d. 24-03-2018
3. Kasseren: regnskab 2017, budget 2018.
4. Møde med MFK den 15-03-2018 kl. 13,00 Status for havnen
5. Nyt fra Havnefogeden, Gennemgang af opgaveliste.
6. Musik på havnen den 25 og 26 maj.
7. Øster Hurup byprojekt
8. Bordet rundt E.v.t

Fremmødte:
Niels Rasmussen, Thorbjørn Nielsen, Kim Jæger, Brian Andersen, Svend Erik Pedersen, John Nielsen og Bo Bøsinge Vernersen
Der var afbud fra Lars Fibæk, Bo Vernersen tog referat.

1.1.
Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde, det er godkendt. (Martin Christensens båd, BA har afvist husbåd?)
Max løbende måned plus en måned, dvs. 01/04-2018 skal båden være ude. Pris: 5000,00 kr. plus strøm.
2.1.
BA: Bestiller mad, NR: Laver beretning som udsendes til bestyrelsen.NR kontakter Martin Bach til at være dirigent. TN: regnskab 2017 og budget 2018

2.2.
Sammenlægning mellem Øster Hurup Havn og Bådklub, sagen henlægges indtil videre.
2.3.
Valg til bestyrelsen Niels R og Lars F er på valg.
Valg af suppleanter Torbjørn er på valg. Der skal vælges en ny i stedet for Leif. Niels oplæste brevet fra Leif som har besluttet at udtræde som suppleant af bestyrelsen.
Valg af revisor Claus Hornbæk er på valg, Martin Back er ikke på valg.
Valg af revisor suppleant nuværende Carsten Larsen.
2.4.
TN har forslag; Indskud til nye skure – 10.000,00 kr., som skal bruges til at finansiering 10 nye skure.
SV. får forslaget godkendt ved grundejerforeningen inden næste møde.
Placering til nord, med døre mod nord.
BA og NR får tilbud fra Jørgen Bech på skure.
TN - pris 10 skure sammenbygges med de gamle.
3.1.
TN: ingen regnskab, men forventer ingen stigning.
4.1.
Havnen har møde med Mariagerfjord kommune d. 15/03-2018. Ny mand fra kommunen, Bo Rasmussen, undersøger pæle og moler, samt des lige.
4.2.
BA,KJ, NR har været til møde i Frederikshavnskal ang. strandbeskyttelsesloven som kommunen nu kan få ophævet ved ansøgning til Kystdirektoratet inden den 01-06-2018 som vil blive sidste mulighed for ansøgning.
4.3.
NR: Husbåde, regler for husbåde fra andre 3-4 klubber undersøges.

4.4.
Forsikringer, vi har på BA, fælleshus, værft plus en produktansvarsforsikring, men har bådeklubben brandforsikret deres klubhus(brand og ansvar).
Bedding: Eget ansvar for både. Der skal laves et udkast til ansvars fraskrivelse som bådejerne kan underskrive inden båden optages. NR
Mastekran, der skal ophænges bruger vejledning om brug af mastekran.
Kommune: Driftstabs forsikring? Er det noget MFK har, spørgsmålet medtaget til mødet med MFK.
5.1.
BA: han lægger ud med arbejdsdage, forår: 17-03-2018 og 07-04-2018. Efterår: 13-10-2018.
5.2.
BA: Virus problemer, skal vi forsikres? NR undersøger med forsikringsselskabet.
5.3.
BA: Der har været hærværk på fiskeforretningen, parti skiftet plus dør i nr. 14.
5.4.
Sort skærm fra nogle af overvågningskameraer, et kamera er taget ned af firmaet og kommer op igen når vejret er til det.
5.5.
BA: han skal til møde med Nordjyllands Politi d. 08/03-2018 kl. 18:00, vedrørende Scenneng aftale.
5.6.
BA: Venteliste, spørgsmålet er om han kan bruge to pladser ved den nye bro. Godkendt, men bådejerne skal betale en tusinder-plads, indskud med det samme.
5.7.
Beddingen mangler en eller flere medhjælper, BV.

5.9.
NR: VAKS-team som hjælper med en del af malearbejde her på havnen, er lavet nye regler, hvor man skal kontakte en område ledere som så vil vurderer om arbejdet kan udføres, BA har været i kontakt med område lederen .
6.1.
25/05-2018: Musik på havnen, der vil være handicap grupper der spiller musik fra kl. 12:00-17:00. et par andre bands spiller indtil kl.20:00
26/05-2018: Havnen byder på kaffe og rundstykker til de første 200 deltagere. Lars F har givet tilsagn om at stå for dette arrangement og får nogle til at hjælpe sig.
Havnepenge for weekenden 150 kr.
7.1.
Se vedhæftet fil. Bilag 1
8.1.
KJ: der er fjordmøde i Hadsund d. 22/03-2018.
Grillbutikken er i fuld gang med ombygningen, porten bliver i overskud da der sættes vinduer i gavlen, Ib som laver ombygningen fjerner også porten.
Der skal laves et udkast til en Allonge til lejekontrakten af Grillbutikken. NR
NR. undersøger ang. Forsikringer som bestyrelsesansvar, netbank, virus.

Referent:

Bo Vernersen

Bestyrelse

Niels Rasmussen Kim Jæger Lars Fibæk

Bo Vernersen John Nielsen Sved Erik Pedersen