Referat fra BESTYRELSESMØDE.

Dato: Torsdag den 14. feb. 2019

Sted: Fælleshuset

 

  1. Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde, underskrives.
  2. Gennemgang af Generalforsamling d. 16-03-2019
  3. Kasseren, regnskab 2018, budget 2019.
  4. Ramslag, og diverse både?
  5. Fra møde med MFK den 22-01-2019 og møde med FLID
  6. Nyt fra Havnefogeden, Gennemgang af opgaveliste.
  7. Musik på havnen den 31. maj og 01. juni.
  8. Bordet rundt E.v.t

 

Afbud fra Kim.

 

Ad. 1.

Referat underskrevet.

 

Ad. 2.

Bestyrelsen mødes kl. 9.00 til morgenkaffe og aftaler ang. generalforsamlingen.

Indkaldelse bliver udsendt af Brian senest den 1 marts.

Brian sørger for mad. Sild og smørrebrød.

Bestyrelsen foreslår Martin Bach som dirigent.

Torbjørn står for regnskab og budget.

 

 

 

Niels står for beretning. Beretningen udsendes til bestyrelsesmedlemmerne inden generalforsamling.

Vedr. fiskeskure. Det er underskriver af lejekontrakten som har rettigheden til skuret. Kontrakten kan kun overdrages til havnen.

Kim, Bo og John er på valg.

Revisor og suppleanter er på valg.

 

Ad. 3.

  1. Overskud viser 109.000 kr. Se bilag.

 

Ad. 4.

Flåden med ramslaget er sandsynligvis ved at forgå.  Er desuden for lille til træpælene. Kan måske fortsat bruges til jernbaneskinner.

Flåden bliver taget på land og standen undersøges. Kan den bruges, bliver flåden renset og bund malet.

Måske en opgave til arbejdsdagen. Ligeledes kan jolle flåderne afrenses for muslinger.

Ole har to både i havnen. Forsøger at sælge men kan ikke. Betaler kun for den ene.

Brian kontakter Ole og tilbyder en 1000 plads.

Smart 2. Bør shines op.

Vaks. Har ingen motor, men bør shines op.

Grønært skal fjernes. Brian følger op på båden.

 

Ad. 5.

Den nye kontaktperson til MFK er Anders Lynge Haagensen Jensen. Han har, ifølge eget udsagn, begrænset kendskab til driften af havn.

Allan og Anders har været med på en gennemgang af havnen.

Der skulle være 76.000 kr. til havnen.

Udskiftningen af pælene må vente.

Der er problemer omkring årets uddybning af havn m.m. Vi har åbenbart opbrugt vores kvote vedr. udsejling af sand til klappen.

 

 

Oprensningen kan derfor tidligst foregå i uge 20 i midten af maj.

Det er ikke godt nok. Torbjørn vil snakke med borgmesteren om en anden ordning.

Udskiftning af broer må vente.

Ny trappe til badebroen kommer til at koste 9.000 kr. og vil i første omgang blive betalt af havnen.

Der er behov for at få afrettet auto camper pladsen, men der er ikke penge til projektet.

Der er tvivl om der er blevet ansøgt om ophævelse af kystbeskyttelses linjen.

Det viser sig at de kommende skure ligger inden for lokalplanen for havnen og projektet kan derfor påbegyndes.

Rene Sørensen vil give et tilbud på 10 skure.

Kan tilbuddet godkendes vil der blive sendt en ansøgning om byggetilladelse til MFK.

Der er forslag om at lejerne af de nye skure skal betale et indskud på 10.000 kr. 80 % betales retur når lejekontrakten ophæves.

Der er forslag om at de eksisterende lejere kan vælge mellem en lejeforhøjelse eller at betale et indskud.

Næste møde med MFK til august.

FLID. Foreningen af lystbådehavne i Danmark.

Der skal være flere aktiviteter på havnen især i vintermånederne som kan tiltrække flere gæster.

I andre havne betales bådpladserne efter bredde. Kunne det være en god ide.

Kunne det være en god ide at skelne mellem høj og lavsæson.

Der er den 6 marts møde i Multihuset vedr. fremtiden for byen de lokale foreninger.

 

Ad. 6.

Terrassen er færdig. Rækværket bliver malet af Vaks teamet.

Det nederste dæk på badebroen er fjernet og der er lavet en ny trappe.

Låsen i Fælleshuset er for tiden i uorden.

De nye låse er indkøbt hos Yale låse, og vil snarest blive udskiftet

Der har været en forespørgsel om det er muligt at reservere en auto camper plads. Nej.

Års mærkaterne er kommet. Bliver udleveret til generalforsamlingen.

Krabbe væddeløbsbane i aluminium bliver lavet.

 

 

 

Der skal nye hjul på en af vognene.

Der er indkøbt en brugt vogn af Ole.

Opgavelisten gennemgået. OK. Se bilag.

Maritimt marked bliver den 11 maj fra 10 – 14.00.

 

Ad. 7.

Der bliver musik på havnen både den 31 maj og 1 juni.

Fredag fra kl. 12 – 20.00.

Efter morgenkaffen lørdag vil der være koncert med 150 korsangere.

Ansøgning om tilskud er OK.

Polititilladelse er OK.

Der bliver opstillet toiletvogn og pis rende.

Ad. 8.

OK.

Referent:

 

Lars Fibæk

 

Bestyrelse

 

 

Niels Rasmussen                                        Kim Jæger                                                                 Lars Fibæk