REFERAT BESTYRELSESMØDE.

Dato: Torsdag, den 13. dec. 2018

Sted: Havnens Fælleshus.

Ingen afbud.

  1. Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde, underskrives.
  2. Vinter opbevarings pladsen.
  3. Orientering fra MFK
  4. Generalforsamling 16-03-2019 og hvem gør hvad?
  5. Lidt tal fra kassereren.
  6. Nyt fra Havnefogeden
  7. Gennemgang af opgaveliste
  8. Musik på havnen den 31-05-2019.
  9. Bordet rundt E.v.t

Ad. 1.

Referat underskrevet.

 

Ad. 2.

Krølle vil ikke længere være ansvarlig for vinterpladsen, da der har været uenighed omkring konsekvenser hvis bådejere ikke overholder retningslinierne for vinterpladserne.

Dorte fra bådklubben vil forsøge at overtale Krølle til at fortsætte. Hvis dette ikke lykkes vil bådklubben udpege en anden person som sammen med Lars kan fortsætte organiseringen af vinterpladsen.

Senest den 1 juni skal alle vogne og stativer være væk fra vinterpladsen.

 

Ad. 3.

Allan fra MFK har meddelt at der ikke vil blive ansat en ny i stedet for Bo.

 

 

 

Bo har sat meget arbejde i gang på havnen.

Der vil blive afholdt møde med MFK inden udgangen af januar måned.

Der mangler aftaler om:

Uddybning af havnen.

Montering af tære-zink.

Udskiftning af fortøjningspæle.(aftale med Bo Rasmussen de udskiftes sammen med Mariager havns udskiftning)

Planker på broer.

Afretning af p-pladsen øst for auto-camper pladsen.

Nordmolen synker.

Sydmolen synker. Må muligvis lukkes da det kan blive farligt at færdes på molen.

Rotteplage.

Enten skal der laves en ny lejekontrakt, eller også skal der laves et tillæg til eksisterende.

Som et minimum skal der findes ud af hvilke matrikler der hører under havnen og hvilke der hører under kommunen.

Der skal skabe et overblik over økonomien vedr. lejekontrakten. Vi betaler pt. 125.000 kr. pr. år.

Forsikringen påhviler MFK.

 

 

Ad. 4.

Brian sender indkaldelse ud sammen med fakturaer og meddelelse om arbejdsdage.

Mad og stemmesedler står Brian for.

Thorbjørn tager sig af økonomi.

Lars referatet.

 

 

 

Bo og John ønsker genvalg. Kim og Thorbjørn ønsker ikke valg.

Der udsendes en opfordring til medlemmerne om at lade sig opstille til bestyrelsen.

 

Ad. 5.

Økonomien ser fin ud. Overskuddet er i år ca. 171.000 kr. højere end 2017.

Se bilag.

 

Ad. 6.

De nye el/vand standere er kommet.

Taget på fiskebutikken er lavet, men alu inddækning falder af.

Vandet er lukket af for år. Hane ud for plads nr. 126 drypper stadigvæk.

Vaks-teamet har hentet bord/bænkesættene til reparation og maling.

Der skal graves ud til el og vand til den nye stander på auto-camper pladsen.

El forbruget i skurene er aflæst. Forbruget er meget lille ca. 1500 Kwh.

Gert Højbjerg skal starte på renovering af terrassen ved havnekontoret i starten af 2019.

Palle-løfteren til is kasser i ishuset er nedslidt. Brian køber en ny.

Ole er flyttet ind i værftet.

En længere diskussion om muligheden for at overføre ejerskab af bådplads og skur mellem ægtefæller.

Bådpladser og skuer kan ikke overføres mellem ægtefæller.

Arbejdsdag bliver den 12.10.2019. Samme dag har bådklubben besluttet optagning af både. Bådklubben må finde en anden dag til båd optagning.

Den 01.06.2019 skal alle stativer være fjernet.

Der er tilbud om gratis el-stander til el-biler. Bo kigger på det.

Visit Mariagerfjord skal have 1000 kr. Reklamefremstød.

 

 

 

Havsu skal have 1300 kr. for bøjer mm.

 

Ad. 7.

  1. Se bilag.

 

Ad. 8.

Den 31 maj og 01.juni bliver der Musik på havnen.

Jutlander bank og Feriepartner ansøges om tilskud,

Der ansøges om tilladelse hos politiet.

Der er allerede tilmeldt 20 bands.

Morgenkaffe Lars mf.

Forplejning Lisbeth mf.

Handicapforeninger/bosteder får tilbud om at komme og spille om fredagen.

 

Ad. 9.

Forslag om at vi skal finde et bedre mail/medlemssystem.

 

Årets julestue var en stor succes.

 

 

 

Referent:

 

Lars Fibæk

 

 

 

 

Bestyrelse

 

 

Niels Rasmussen                                       Kim Jæger                                                                Lars Fibæk

 

 

 

Bo Vernersen                                          John Nielsen                                                     Ole Skadhauge