Referat fra BESTYRELSESMØDE.

Dato: torsdag den. 12. okt. 2017
Tid: Kl. 18.15 – 21.00
Sted: Fælleshuset
Husk at melde afbud til Brian.

Der bydes på en let anretning inden mødet som Brian klarer.
1. Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde, underskrives.
2. Status over sommeren 2017, er der tiltag til 2018?
3. Lidt tal fra kassere, Torbjørn
4. Forsikringer, skal vi have en ansvarsforsikring?
5. Ref. Fra møde med MFK den 04.10
6. Nyt fra Havnefogeden
7. Dato for generalforsamling 2018?
8. Gennemgang af opgaveliste.
9. Bordet rundt E.v.t

Referat:
Afbud fra Kim.

Ad. 1.
Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde torsdag den 7 december.

Ad. 2.
Det har været en skidt sejlersæson. For få overnattende sejlergæster. Tilbagegang i forhold til de foregående år.
Der mangler 23.000 kr. i indtjening.

Havnens wifi skal fungere bedre til sæson 2018. Arbejde er i gang.
Inden næste sæson skal Mobilepay fungere.
Det lader til at Krølle og Lars har styr på vinterpladsen.
Køber af en af havnens både ønsker at have båden stående på vinterpladsen. Da det er et enkeltstående tilfælde kan det tillades. Brian tager kontakt med køberen og forslår en pris på 250 kr. for vinterpladsen i forårsmånederne.
Der er behov for aquadræn foran kiosken. Brian indhenter tilbud.

Ad. 3.
På trods af de manglende 23.000 kr. ender vi alligevel på det samme som sidste år.
Se bilag.

Ad. 4.
Havnen har ingen ansvars forsikring. Heller ikke gennem MJK.
Kun Brian som fastansat er forsikret.
Niels har bedt Gjensidige forsikring om et tilbud på en ansvarsforsikring.
Punktet tages op på næste møde.

Ad. 5.
På mødet med MFK ejendomscentret deltog Brian og Niels.
Der blev på møde mundtligt givet tilsagn om:
Lægter under terrassen ved havnekontor. (Kun materiale)
Udskiftning af brædder på toiletbygning.
Udskiftning af dør ved skur nr. 14.
Undersøgelse af tag og evt. udskiftning på fiskebutikken.
Udskiftning af indgangsparti ved fiskebutikken. Brian har indhentet tilbud som er videresendt til ejendomscentret.
Kim og Niels var til møde med Bo og chef Allan Jensen.

Aftalt at havnens pæle skal undersøges for pæleorm. Bo kontakter dykker.
Der er indhentet tilbud på materialer til ny bro på sydsiden af bassinet på kr. 165.000 i 2016. MFK skal give grønt lys før indkøb.
MFK vil kontakte ingeniør Christiansen for gennemgang af moler for eventuelle reparation.
Der var imødekommenhed overfor forslag om 10 nye fiskeskure, vi skal kontakte ejendomscenter, så de kan være behjælpelig med tegninger og forslag.
Næste møde med MFK den 18 marts 2018 i fælles huset .
Der blev talt om en fremtidig udvidelse af autocamper pladsen.
Og muligheden for at havnen kan få plads til husbåde.

Ad. 6.
Der er 3 der har opsagt deres bådeplads.
Julekurve udleveres ved næste møde.
Vi vil gerne have den røde velux sejlbåd fjernet fra havnen, Brian kontakter ejeren i det nye år.
Vi skal have styr på mængden af gamle ubrugte bådstativer der ligger bag volden. Når alle både er på land kontakter Brian dem der har stativer eller trailer stående, så de kan blive fjernet.
Det bevilliget vægskab til fælleshuset, blev ændret til 4 underskabe som kan virke som en buffet, kim indkøber.

Ad. 7.
Generalforsamling bliver den 24 marts 2018 kl. 9.00 i Fælles huset

Ad. 8.
Se bilag.

Ad. 9.
Julefrokost bliver den 25 november i Multihuset.

Der er stadigvæk lang venteliste til fiskeskurerne.
Fælles julehygge i fælleshuset den 25 november.

Referent:

Lars Fibæk

Bestyrelse

Niels Rasmussen Kim Jæger Lars Fibæk

Bo Vernersen John Nielsen Sved Erik Pedersen