HUSK – Generalforsamling 16. marts 2024 kl. 10.00

februar 5, 2024 3:10 pm

Dagsordenen

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab samt orientering om budget.
4. Fastsættelse af kontingent til foreningen.
5. Fastsættelse af leje og indskud for det kommende år.
6. Indkomne forslag og klager.
7. Vedtægtsændringer.
8. Valg af bestyrelse samt suppleant.
9. Valg af revisor samt suppleant.
10. Eventuelt
Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.